Свободно работно място на длъжност помощник-възпитател в ДГ "Слънце" - гр. Габрово

 

        Ръководството на Детска градина „Слънце” - гр. Габрово обявява свободно работно място по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, с продължителност на работното време - 8 часа, считано от 14.01.2019 година.

       Изисквания към кандидатите за длъжността:

  1. Образование - средно.
  2. Професионална квалификация - помощник-възпитател в детска градина.

       Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за кандидатстване до директора.
  2. Професионална автобиография (тип CV).
  3. Мотивационно писмо.
  4. Копие на документи, удостоверяващи придобитото образование, специалност и квалификация.
  5. Копие на документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и професионален опит (когато кандидатът притежава такъв).
  6. Копие на удостоверение за професионална квалификация „Помощник-възпитател в детска градина".

       При подаване на документите за кандидатстване се представят и техните оригинали (удостоверяващи придобито образование, специалност, квалификация, трудов стаж и професионален опит) - за сверяване с подадените копия.

       Срок и място на подаване на документите:

       Документите се подават лично в сградата на ДГ "Слънце" - гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" № 32, от 09.00 часа до 16.00 часа, в срок до 08.01.2019 г. (включително). 

    Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

       Лице за контакт: Татяна Трикова – директор на ДГ „Слънце“; телефон за контакт: 066/806 610.