Основна цел на длъжността:

1. Извършва товаро-разтоварни и преносни работи;

2. Събира и изнася на определените места отпадни материали;

3. Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи;

4. Почиства складове и дворни площи;

5. Почиства и сортира по видове отпадъците на площадката за временно съхранение;

6. Разкомплектова едрогабаритни отпадъци и сортира по вид на материала;

7. Подпомага работата на операторите на машини – почиства,събира и изнася отпадъците до определените за целта места;

8. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

·         Минимално изисквано образование – среднo

·         Лични качества: инициативност, оперативност, да работи самостоятелно и в екип

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление – свободен текст
  • Автобиография;
  • Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно -квалификационна степен.
  • Копие от документи, удостоверяващи общия трудов стаж и професионалния опит.
  • Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).                                         

Документите се приемат до 20.01.2019г в деловодстото на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово.

Подборът на кандидатите за обявенaта длъжност ще се извърши по документи и събеседване.

За допълнителна информация GSM 0885/099 619 инж. Даниела Димитрова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.