Резултат от проведено събеседване за длъжността социален работник по проект "Приеми ме 2015"

      В резултат от проведеното на 19.12.2018 г. интервю - втори етап от конкурсна процедура за избор на социален работник на пълен работен ден, със срок на трудовия договор до 31.12.2020 г., с работно място в Община Трявна и обхват община Трявна, за областния екип по приемна грижа, предоставящ социалната услуга „Приемна грижа” в област Габрово по проект „Приеми ме 2015”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OPO001-2.003 „Приеми ме 2015”, съгласно сключен анекс № В603-ПС01-0013/01.09.2016 г. към партньорско споразумение между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане (рег. № BG03-ПС01-50 от 11.12.2015 г.), комисията, назначена със заповед № 2656/10.12.2018 г. на кмета на община Габрово, реши:

       Не класира кандидат за длъжността социален работник за областния екип по приемна грижа по проект "Приеми ме 2015", с работно място в Община Трявна и обхват община Трявна.