О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа по трудово правоотношение на пълен работен ден

на длъжност ПСИХОЛОГ в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е  разкрит в рамките на  проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В Комплекса се предоставят услуги за ранно детско развитие, насочени към деца в риск от 0 до 7 годишна възраст, включително с увреждания и техните родители/семейства.

Основна цел на длъжността:

Психологическа подкрепа на потребителите на услугите в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, техните семейства и близката обкръжаваща общност при необходимост.

Основни задължения на длъжността:

 • Предоставя психологическа подкрепа и консултиране (индивидуално и групово) на настоящи и бъдещи родители за формиране и развитие на родителски умения.
 • Индивидуално консултиране на деца и родители, включително и чрез работа на терен, подпомагайки социалното включване на потребителите и техните семейства.
 • Изготвя, води и актуализира документацията, свързана с пряката му работа с потребителите на услугите.
 • Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в услугите по проекта, с цел с координиране на съвместната работа с потребителите.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
 • Специалност  – „Психология“.
 • Професионален опит – не се изисква.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Умения и нагласи за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители.
 • Познаване на Методическите ръководства за предоставяне услугите „Ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“, „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“.
 • Комуникативност.
 • Компютърна грамотност (много добри умения за работа с Word и Excel) - доказва се с практически изпит след събеседването за длъжността.

Предимство:

 • Наличие на професионален опит в областта на психологията.
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

Основно месечно трудово възнаграждение - 720.00 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за допускане до подбор  (по образец).
 • Професионална автобиография (CV – по образец).
 • Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 • Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът притежава такъв).
 • Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).                                                               

Документите се приемат до 16.09.2019  г. в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност с допуснатите кандидати.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане, ще се обявят до 18.09.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg (раздел Актуално/Кариера).

Необходимите документи за кандидатстване по образец – заявление и автобиография, може да получите в сградата на Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“, ст. 2 и ст. 8 (партерен етаж), или в електронен вид (след обявата за работа).

Подробна информация за проекта и дейността на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ може да намерите на интернет страницата на Община Габрово, както и след обявата за работа.

За справка:

 •  тел.: 066/818 399; 818 442 – дирекция „Образование и социални дейности“ (относно естеството на работа);
 •  тел.: 066/818 370 – отдел „Управление на човешките ресурси“ (по въпроси, свързани с документите за назначаване).

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Документи по образец
17.12.2018
Заявление 105 KB
Автобиография 131 KB
Информация за проекта 127 KB