Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.509.585 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, незастроен, с площ 2 445 кв. м, находящ се в кв. Лъката, ул. „Орловска”, за изграждане на хотелски комплекс с разгъната застроена площ 4 800 кв. м.

Презентация на имота

Презентация на имота 2.45 MB