Услугата се извършва в Община Габрово, Дирекция "Местни данъци и такси". Удостоверението е документ, в който се вписват наличието/липсата на задължения на данъчно задълженото лице към бюджета на Община Габрово.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс и чл. 31, Раздел IV "Такси за административни услуги", Приложение 4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

 

Изискуеми документи:

1. Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 10 - образец

2. Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 11 - образец

Срок за изпълнение:

веднага - безплатно;