Областен екип по приемна грижа

Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, ет.3, ст. 324 и 325

Началник екип: Яна Христова

Тел: 066 818 343;  0883 245 151

E-mail: priemna-grizha@gabrovo.bg

„Приемна грижа” е социална услуга в общността, която дава възможност децата, които не могат да живеят в собствените си семейства да получат обич, топлина и грижи в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа и на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.

Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

На кандидатите за приемни родители се предоставя писмена и устна информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване на дете в приемно семейство. След подаване на заявление и съпътстващите го документи в Община Габрово, стартира оценка на кандидатите. Задължително изискване е преминаване на базово обучение, което завършва с доклад и становище от обучителя. При извършване на оценка за приемното семейство се преценява възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, което включва наличие на лично пространство за детето в жилището на приемното семейство, както и лични качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете.

Видове приемна грижа: приемната грижа може да бъде доброволна или професионална.

При доброволната приемна грижа се  сключва граждански договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка, както и еднократни помощи.  При този вид приемна грижа детето получава месечна помощ в зависимост от навършените години.

При професионалната приемна грижа се сключва граждански договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава трудово възнаграждение и месечна издръжка, както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете.

Средства за възнаграждение на професионалните приемни родители:

 • Работната заплата приемен родител с едно дете е определена на като 150% от минималната работна заплата
 • Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 160% от минималната работна заплата
 • Работната заплата на приемен родител с три и повече деца е определена като 170% от минималната работна заплата

Приоритетно в професионални приемни семейства се настаняват:

 • деца до тригодишна възраст;
 • деца с увреждания;
 • деца - жертви на насилие или трафик;
 • деца, спрямо които е приложена мярка “полицейска закрила”;
 • деца при условията на заместваща грижа.

Настаняването на деца в приемни семейства може да бъде краткосрочно, дългосрочно, спешно и заместваща приемна грижа. Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие, изработен по случая.

За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето, въз основа на сключен договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Средствата се предоставят месечно и се диференцират съобразно възрастта на детето и са предназначени за издръжката му.

Месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

 • за дете от 0 до 3 г.  - 4 x ГМД;
 • за дете от 3 до 14 г. - 3,5 х ГМД;
 • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 4 х ГМД;

      -  за дете с увреждане добавка от  1,2   х ГМД.

*ГМД – Гарантиран минимален доход

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка се отпускат без да се взима под внимание размерът на доходите на приемното семейство въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. Средствата се изразходват за храна, дрехи, обувки, учебни пособия и помагала, заплащане на такси в детски градини, транспортни разходи, лекарства и изследвания, разходи за ел. енергия, вода, отопление и санитарно-хигиенни материали. От тях приемното семейство осигурява и джобните пари за по-големите деца.

Развитието на услугата „приемна грижа“ на територията на Област Габрово се изпълнява по Проект „Приеми ме 2015“, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001 – 2.003 “Приеми ме 2015“.

От месец ноември 2016г. е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. В Община Габрово е  сформиран Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) за Област Габрово, който се състои от един началник екип  и пет социални работници – съответно двама от социалните работници са с изнесено работно място в Община Дряново, един с изнесено работно място в гр.Трявна, а останалите обслужват утвърдените приемни семейства на териториите на община Габрово и община Севлиево.

За контакти:

Социални работници за община Габрово и община Севлиево

Полина Петрова – социален работник - тел: 0889 691 699

Ганка Рачева – социален работник - тел: 0883 245 150

Социални работници с изнесено работно място в Община Дряново:

Кристина Минчева - тел: 0883 245 149

Ралица Рашкова-Христова - тел: 0883 245 149

e-mail: dryanovo_priemime@abv.bg

Социален работник с изнесено работно място в Община Трявна:

Лада Панайотова - тел: 0883 245 152

e-mail: priemime2012@abv.bg

 

 

 

Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи