Адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13

Тел: 066 985 353

E-mail: zadecata@gabrovo.bg

Ръководител: Аделина Стефанова

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства е разкрит в рамките на проект на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

                         

В Комплексът се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подобряване грижите за деца в ранна детска възраст и изграждане на умения за добро родителство:

  • Ранна интервенция на уврежданията:

Основна цел на услугата е да се осигури възможно най-рано /веднага след установяване на увреждане или забавяне в развитието/ цялостна и продължителна подкрепа на детето и неговото семейство, което създава условия за максимално използване на ресурсите на детето за преодоляване на забавянето или на последиците от увреждането. Важен акцент при реализирането на дейността е и предотвратяване социалното изключване на семейството и детето с проблеми, както и превенция на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания.

Услугата е насочена към оказване на адекватна специализирана подкрепа през първите години от живота на дете с увреждане за предотвратяване или намаляване проявите на увреждане или проблеми в развитието в различни области – физическо и двигателно развитие, познавателно и речево развитие, социално и емоционално развитие.

Услугите по ранна интервенция се основават на приоритетите на семейството и индивидуалните  нуждите на детето.        

  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

Услугата е насочена към формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите, оказване на подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата спомага за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез: развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път; адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца. 

  • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията:

Основна цел на услугата е превенция на детската заболеваемост и смъртност, предотвратяване на неполагането на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Дейността е насочена към подобряване на достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Дейността е достъпна за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават.

В рамките на дейността се провеждат: консултации и обучения за здравословно хранене; обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето; стоматологични консултации; съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар и др.

Важен аспект от реализиране на дейността е предоставянето на мобилни услуги - специалистите извършват посещения в домовете на родителите и осъществяват работа в общността за превенция на детските заболявания. При реализирането на услугата се извършва консултиране за полаганата грижа за децата, като се предоставят обяснения и разяснения на дадените препоръки от личния лекар. Чрез тази услуга се постига превенция и предотвратяване на детските заболявания, а не лекуването им.

  • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания:

                        

Дейността е насочена към оказване на подкрепа на деца с увреждания за пълноценен живот, безпроблемно включване в образователната система и успешна интеграция при постъпване в първи клас. В дейността се включват деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.

Посредством реализирането й се предоставя възможност деца с увреждания да бъдат подкрепени при усвояване на знанията и уменията, необходими за първи клас.

Специалистите работят и с родителите на децата с увреждания за развиване на умения за оказване подкрепа на децата през учебната година.

  • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност за равен старт в училище:

Дейността е насочена към увеличаване готовността и мотивацията на деца, подлежащи на постъпване в първи клас за равен старт с техните връстници при постъпването им масово училище. В услугата се включват деца, които не са постигнали в достатъчна степен показателите за училищна готовност.

Допълнителната педагогическа подготовка се осъществява в летни групи/училища. Посещавайки лятно училище, децата имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.

Услугите в Комплекса са насочени към следните целеви групи:

  • Семейства с деца 0-7 г., включително с увреждания;
  • Деца 0-7 г. в риск и техните семейства;
  • Деца и възрастни в риск.

В Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства работи мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ: психолог; специален педагог; логопед; социални работници; медиатори; лекар-педиатър; медицинска сестра; акушер- гинеколог; акушерка; рехабилитатор и юрист.

Работно време на Комплекса за социално-здрави услуги за деца и семейства е от 08.30 часа до 17.30 часа.

Услугите, предлагани в Комплекса, са безплатни!

Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци Приемна грижа