Родена на 08 юли 1973 г в гр. Габрово.

Завършва през 1998 г. магистратура по специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене” с професионална квалификация „Машинен инженер” в Технически университет – Габрово. През 2000 г. получава бакалавърска степен по „Финанси и банково дело”, а през 2010 г. става Европейски инженер педагог (International Engineering Education “ING-PAED IGIP”) с диплома 20.02.2010 BG-009, Виена, Австрия.

Защитава дисертация на тема: „База от данни за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микросистемната техника” през 2008 г.

Професионалната си дейност започва като асистент през 2006 г. в катедра „Управление и маркетинг” на Факултет „Стопански”, при Технически университет – Габрово. През 2008 г. придобива ОНС „Доктор” по научна специалност 02.01.10 – „Технология на машиностроенето”. Придобива титлата „Европейски инженер педагог” (International Engineering Education “ING-PAED IGIP”), присъдена с Диплома BG-009 от Международната организация по инженерно образование (International Society for Engineering Education) със седалище Виена на 20.02.2010 г.. Научното звание „Доцент” получава през 2010 г. по научна специалност 05.02.21 – „Организация и управление на производството (Управление на фирма)”, с диплом от Министерски съвет на Република България.

Общински съветник - Община Габрово от редовните местни избори с мандат 2015 – 2019 г.. Заместник председател е на Комисия „Култура и вероизповедания”, член на Комисия „Образование и наука” и на Комисия „Здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно положение” от 07.11.2015 до юни 2016 г.. Член на Комисия „Образование, култура и вероизповедания”  и Комисия по „Здравеопазване и социална политика” от юни 2016 г., Община Габрово.

Основни области на научна и изследователска дейност: инвестиции, иновации, конкурентоспособност, методи за оценка на инвестиционни проекти, ЕС – развитие, интеграция, политики.

Специализации: Technical University – Darmstadt, Germany, 2004; Technical University – Lodz, Poland 2009; Fachhochschule der Wirtschaft CAMPUS 02 – Graz, Austria 2008, 2010, 2011; Rennes Business School, Rennes, France 2011; Rezekne Augstskola, Rezekne, Latvia 20013, 2014, 2015; Vilniaus Kolegia, Vilniaus, Lithuania, 2015.

Автор е на над 75 научни публикации, 5 учебни помагала и монография.

Членство в национални и международни научни организации: „Европейски инженер педагог” (International Engineering Education “ING-PAED IGIP”), национално дружество по автоматизация на дискретното производство при НТС по машиностроене. Член на организационни и научни комитети в страната и чужбина.

Участие в научноизследователски проекти: в над 20 национални и международни проекти, като ръководител и участник („Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”, „Държавна политика за стимулиране на предприемачеството – международен сравнителен анализ (ЕС, България, Русия, САЩ, Канада и Австралия)”, „Изследване на конкурентноспособността и насоките за развитие на малките и средни производствени предприятия”, „Гражданският контрол за прозрачна и достъпна местна власт”, „Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на Европейския Съюз”, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, „Оценка на инвестиционни решения в продуктови иновации и внедряването им за повишаване на конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на регионалната и Европейска политика 2020”, „Иновациите - Европейски, национални и регионални политики”, „Иновационен и инвестиционен мениджмънт на МСП е ЕС - политики и стратегии 2020 – администрация, управление, индустрия, образование”, „Моделиране на решения за конкурентоспособност на МСП в Централен Северен Район - политики и стратегии 2020” и други).

За контакти: 0889 412 056, d.petrova@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ