Услугата се извършва в Община Габрово, Дирекция "Местни данъци и такси". 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

чл. 61и, ал. 5 от ЗМДТ 

 

Изискуеми документи:

1. Искане за издаване - образец

2. Документ за самоличност или пълномощно

 

Срок за изпълнение и цена:

Услугата се предоставя безплатно