Услугата се извършва в Община Габрово, Дирекция "Местни данъци и такси". Копието е документ подаден от данъчно задълженото лице в минал период за деклариране на недвижимо и движимо имущество.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

чл. 110, ал. 1, т. 13 от ЗМДТ и т.25 от Раздел IV "Цени за административни услуги", приложение № 4 от Наредба за определяне и администриране на мeстни такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

 

Изискуеми документи:

1. Искане за издаване - образец

2. Документ за самоличност или пълномощно

 

Срок за изпълнение и цена:

Пет дни - 5,00 лева;

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07