Услугата се извършва в Община Габрово, Дирекция "Местни данъци и такси". Удостоверението за данъчна оценка е необходим документ при прехръляне на недвижим имот. Искането се подава от собственик или упълномощен представител. Преди издаване на данъчната оценка данъците трябва да бъдат платени.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

чл.264 ал.1 от ДОПК, т.7 от Раздел III "Цени за административни услуги и права", приложение № 5 от Наредба за определяне и администриране на мeстни такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

 

Изискуеми документи:

1. Искане за издаване - образец

2. Документ за самоличност или пълномощно

3. Скица/при необходимост/

4. Удостоверение - характеристика, издадено от Общинска служба Земеделие и гори гр. Габрово

5. Удостоверение за степен на завършеност, издадено от Община Габрово /за данъчна оценка на груб строеж/

 

Срок за изпълнение и цена:

Един ден - 20,00 лева;

Пет дни - 8,00 лева;

 

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07