Необходими документи:

Искане;

- Удостоверение за семейно положение на чуждият гражданин, преведено и леглизирано

- Копие от документа за самоличност на чуждият гражданин

- Саморъчно написана декларация от чуждият гражданин и преведена на български език, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани в Република България

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: до два дни

Такса: 5.00 лв. + 10.00 лв. заверка за чужбина

Пенсионери - мъже над 65 години и жени над 65 години заплащат 50 % от размера на таксите за услуги по ал.1, т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на документ за самоличност. Инвалиди с намалена работоспособност над 70 % заплащат 50 % от размера на таксите за услуги по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на Решение на ТЕЛК.

Искане 541 KB
Заявление 282 KB