Необходими документи:

  • Искане;
  • Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

Срок на извършване: веднага

Такса: 5.00 лв.

Пенсионери - мъже над 65 години и жени над 65 години заплащат 50% от размера на таксите за услуги по ал.1, т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на документ за самоличност. Инвалиди с намалена работоспособност над 70% заплащат 50% от размера на таксите за услуги по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на Решение на ТЕЛК.

Искане 541 KB
Заявление 282 KB