* Издава се за лица, родени или починали в гр.Габрово, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги

Необходими документи:

- Искане;

- Заявление;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок на извършване: веднага

Такса: 5.00 лв.

Пенсионери - мъже над 65 години и жени над 65 години заплащат 50 % от размера на таксите за услуги по ал.1, т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на документ за самоличност. Инвалиди с намалена работоспособност над 70 % заплащат 50 % от размера на таксите за услуги по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на Решение на ТЕЛК.