* Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Габрово

Необходими документи:

- Искане;
- Заявление;
* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице
Необходимо е да се посочи годината на сключване на гражданския брак и трите имена на съпруга/та

- Документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощеното лице.

Срок на извършване: веднага

Такса: 5.00 лв

Пенсионери - мъже над 65 години и жени над 65 години заплащат 50 % от размера на таксите за услуги по ал.1, т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на документ за самоличност. Инвалиди с намалена работоспособност над 70 % заплащат 50 % от размера на таксите за услуги по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на Решение на ТЕЛК.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите на гражданското състояние
Искане 50 KB
Заявление 282 KB