Необходими документи:

- Заявление;

- Декларация за сключване на граждански брак;

- лични карти на младоженците;
- медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването, които са изведени от съответните здравни заведения и имат заключение на лекаря, че лицата могат да сключат граждански брак;
- младоженците, ненавършили 18 години трябва да представят разрешение от съответния районен съд;
- попълнени декларации за сключване на гр. брак, които трябва да се подпишат лично пред дл. лице по гр. състояние;
- квитанция за платена такса, ако се ползва Ритуалната зала на община Габрово – таксата се заплаща в касата на Информационен център.

** Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Удостоверението се издава при сключване на граждански брак

Безплатна услуга

** При сключване на граждански брак от длъжностно лице по гражданско състояние извън отдел ГРАО без ритуал – 30 лв. без ддс